Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat

La Mancomunitat de l’Alcoiá i el Comtat és una Entitat Local supramunicipal que des del convenciment que és necessària una visió comarcal en l’execució de diverses competències municipals per a la millor gestió de les mateixes, aspira a fer operatius plans, programes i projectes que recolzen i orienten als actors socials per a aprofitar de manera sostenible els recursos, amb la finalitat de generar desenvolupament, constituint al seu torn una entitat comarcal idònia per a promoure i impulsar iniciatives emmarcades en programes europeus que puguen desenvolupar-se en les nostres comarques.

Per a desenvolupar les seues activitats, la Mancomunitat rep les aportacions dels municipis que la composen i les subvencions de diferents organismes públics. El Plenari de la Mancomunitat és l’òrgan suprem de govern i administració de la Mancomunitat i està integrat pels vocals representants dels municipis membres (tots els alcaldes i un determinat nombre de regidors de cada ajuntament). La Presidència, les Vicepresidències, la Comissió de Govern i diverses comissions informatives completen l’espectre dels òrgans de govern de la Mancomunitat.

Els principis ètics i valors que orienten l’organització i funcionament de la Mancomunitat són:

  • Vocació de servei públic.

  • Consciència de gestió responsable i eficient dels recursos públics que es posen a la seua disposició.

  • Capacitat per anticipar-se i adaptar-se als canvis.

  • Proximitat als usuaris.

  • Promoure la col·laboració amb altres institucions públiques i privades.

  • Capacitat de motivar i implicar a les persones que la integren per a treballar amb un objectiu comú.

  • Implicar-se en la millora contínua dels serveis públics que presta.


Els òrgans de Govern de la Mancomunitat són el Plenari de la Mancomunitat, la Junta de Govern Local, el President, els Vicepresident/és i les Comissions informatives. El Plenari de la Mancomunitat és l’òrgan suprem de govern i administració de la Mancomunitat, i cada entitat mancomunada està representada en el Plenari pel seu alcalde o alcaldessa i un altre regidor o regidora triat pel Plenari del seu respectiu ajuntament per majoria absoluta.