L’Associació Serra Mariola

L’Associació Serra Mariola és una agrupació associativa interprofessional independent de l’Administració, de les organitzacions professionals de treballadors i dels partits polítics. Centra especialment les seues activitats en les empreses i les institucions instal·lades en el territori del parc natural de la serra de Mariola així com les zones limítrofes, sense especificar-hi una línia que delimite expressament aquest territori.

¿Qui pot associar-se a l’Associació Serra Mariola?

L’associació està oberta a:

 1. Empreses que manifesten el seu interés explícit en la promoció de la serra de Mariola i de la seua imatge turística, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional.
 2. Associacions, organitzacions empresarials i col·legis professionals de caràcter sectorial o territorial que manifesten el seu interés a contribuir al desenvolupament i a la difusió del coneixement relacionat amb el seu àmbit territorial.
 3. Institucions territorials, entitats formatives i instituts universitaris que manifesten especial interés a desenvolupar activitats específiques de formació, d’investigació, de desenvolupament i del foment del territori, mitjançant la difusió del coneixement generat, relacionat amb el desenvolupament territorial de la serra de Mariola com a factor estratègic de generació de valor individual o col·lectiu.
 4. Professionals, col·legiats i/o autònoms, i persones a títol individual que consideren el desenvolupament territorial com a factor crític important en qualsevol dels processos de generació de valor per a la societat.

Fins de l’Associació Serra Mariola

L’article cinqué dels estatuts vigents determina els fins de l’associació:

 1. La promoció de la serra de Mariola i de la seua imatge turística, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional.
 2. Promoure iniciatives, públiques i privades, per a la creació de riquesa i d’ocupació.
 3. La captació del turisme cap a l’àmbit de la serra de Mariola.
 4. Dissenyar projectes de modernització, innovació, diversificació, qualificació, selectivitat, competitivitat i excel·lència turística per al territori en l’àmbit de la serra de Mariola.
 5. Gestionar la promoció, el màrqueting i la comercialització de productes turístics institucionals.
 6. Fomentar les activitats turístiques. Oferir serveis d’assessorament a tots els operadors del sector turístic.
 7. Elaborar qualsevol classe d’accions divulgatives i publicitàries, sobre suports tradicionals i informàtics, i encarregar-se de la seua distribució, així com informar mitjançant la promoció, davant dels titulars de les vies públiques, de la instal·lació, la conservació, la reposició i la retirada dels senyals d’indicació.
 8. Emetre dictàmens a la publicació d’edicions de qualsevol caràcter, relatives al turisme de la seua demarcació i sufragades per ens o organismes públics.
 9. Inventariar tot tipus de recursos que puguen ajudar al desenvolupament turístic.
 10. Protegir i defendre els recursos i els valors del territori i de l’àmbit de la serra de Mariola.
 11. Observar i demanar l’aplicació de les normes.
 12. Negociar, col·laborar i coordinar el seu treball amb qualsevol persona física o jurídica l’activitat de la qual tinga com a objecte el turisme.
 13. Exposar suggeriments i iniciatives als ens i als òrgans competents.
 14. Gestionar, proposar o realitzar accions i plans que puguen contribuir al foment turístic del territori de l’àmbit de la serra de Mariola.
 15. Formalitzar convenis i concerts de col·laboració tècnica i/o econòmica amb entitats públiques o privades, a fi de potenciar el desenvolupament tècnic del turisme en l’àmbit de la serra de Mariola.
 16. Quantes altres, sempre que es consideren adequades per al desenvolupament del turisme en la serra de Mariola.

Activitats de l’Associació Serra Mariola

Per tot això, l’associació pot realitzar-hi, entre altres, les activitats següents:

 • Construir o adquirir en propietat o en ús instal·lacions per al compliment dels seus fins.
 • Contractar el personal tècnic i administratiu necessari per a atendre les distintes finalitats de l’associació.
 • Formalitzar convenis o contractes, públics o privats, relatius a actes d’adquisició o d’administració de béns immobles o mobles necessaris per al compliment dels seus fins.
 • Organitzar tots els serveis de l’associació.
 • Sol·licitar i acceptar subvencions, auxilis i altres ajudes de l’Estat, comunitat autònoma, corporacions públiques i particulars.
 • Atorgar contractes de tresoreria, concertar préstecs per al compliment òptim dels seus fins i interposar qualsevol classe de reclamacions i accions davant de les autoritats administratives, governatives i judicials dins de l’àmbit de la seua actuació.
 • Comercialització i venda de publicacions i d’articles promocionals institucionals relacionats amb el turisme i/o davall les marques registrades que puga tindre l’associació.
 • Realitzar totes aquelles tasques subordinades o accessòries a l’activitat principal.
 • Exercir les activitats econòmiques necessàries per al compliment dels fins.
 • I, de manera genèrica, dur a terme totes les actuacions que siguen conduents al millor èxit dels seus fins.